February 3, 2014
Talk

Optical wavefront shaping-enhanced photoacoustic microscopy

Jian Wei Tay, Puxiang Lai, Lidai Wang, and Lihong V. Wang

SPIE BiOS

San Francisco, CA